История и мисия

СДРУЖЕНИЕ “АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ БАНСКО” (АИР БАНСКО) е неправителствена организация, която цели чрез осъществяване на диалог и реализиране на съвместни дейности между местната власт, частния сектор и неправителствените организации да способстват за икономическото и социално развитие на района на община Банско.

Сдружение АИР БАНСКО е учредено от ОБЩИНА БАНСКО и две юридически лица и вписано с Решение No 4742 от 23.01.2008г. по фирмено дело 2715/2007г. на Благоевградски окръжен съд в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Вида на дейността на АИР БАНСКО е юридическо сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Мисията на АИР БАНСКО е да оказва подкрепа на общинската администрация, частния сектор и други заинтересовани страни в процесите на формулиране и изпълнение на стратегии, политики и програми за икономическо и социално развитие на региона.

Също така да:

 • извършва проучвания и анализи, прави експертни оценки, консултации и обучение в областта на технологичния трансфер и иновациите, бизнес управлението, финансовия мениджмънт, маркетинговите услуги, и управлението на човешки ресурси, представляващи интерес с оглед развитието на малките и средните предприятия в община Банско
 • извършва проучвания и анализи, прави експертни оценки, консултации и обучение в областта на общинското развитие, публично-частни партньорства, трансгранични инициативи, инфраструктурно обновление, регионално развитие, социални дейности и туризъм
 • разработва и реализира проектни инициативи
 • разработва и организира различни форми на обучение

За постигане на поставените цели, АИР БАНСКО осъществява дейности не само на територията на община Банско, но и на територията на област Благоевград в търсене на партньорство за развитие на региона като цяло, чрез:

 • системно проучване и анализ на местните нужди;
 • проучване и оценка на икономическия потенциал в района на община Банско и възможностите му за развитие;
 • организиране на кампании за набиране на средства;
 • управление и разпределение на средствата на местни и чуждестранни дарители чрез открити и ясни процедури;
 • участие в международни програми, които финансират инфраструктурни проекти, социални и културни дейности;
 • привличане на средства от международни фондове;
 • сътрудничество с български и чужди организации, които имат сходни цели;
 • участие в програми и проекти на европейската общност;
 • изграждане на информационни системи за европейските програми;
 • спонсориране на обществени, научни, културни, хуманитарни и образователни прояви;
 • реализиране на екологични проекти;
 • организиране на срещи, семинари и симпозиуми за обмен на мнения, провеждане на дискусии, създаване и реализиране на конкретни програми;
  организиране и финансиране на други, позволени от закона дейности, свързани с целите на сдружението.

Екип и управление

Агенцията разполага с високо квалифициран екип с компетенции в сферата на икономическото развитие, финансите, социалното включване, обучителните дейности, както и с експерти в областта на проектното управление. Експертите на АИР БАНСКО (излъчени от членовете на организацията) имат ключово участие при разработването на стратегически за община Банско документи, анализи и проучвания като:

“Оперативна програма на община Банско 2007-2013″, “Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм”, “Стратегия за местно развитие 2011-2013” и др.

През 2010 г. екипът на АИР БАНСКО, в партньорство с общинска администрация Банско, успешно реализира проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Банско”, финансиран по Програма за развитие на селските райони, чийто основен резултат е разработената Стратегия за местно развитие за периода 2011 – 2013г., както и учредяването на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАНСКО”.

АИР БАНСКО в качеството си на партньорска организация, реализира проект „Учене през целия живот – фактор за професионална реализация и конкурентоспособност”, финансиран по програма INTERREG III Европейска програма за териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013.
Проектът се изпълни на територията на Република Гърция и Република България (на територията на общините Благоевград, Сандански, Гоце Делчев и Банско). Проектът включва серия от обучителни дейности за частния и публичния сектор в региона, с което се цели повишаване на компетенциите на човешките ресурси в региона и оттам създаване на капацитет за устойчиво развитие.
АИР БАНСКО участва в множество програми и проекти на европейската общност, разработени и/или реализирани в партньорство с община Банско по следните направления: ОПРР, ОПРЧР, Териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013, ТГС България – Бивша Югославска Република Македония по инструмента за предприсъединителна помощ, ПРСР – Мярка 321 и 322, ФАР ТГС България – Гърция 2006, Добросъседство България – Македония 2006, ФАР 2006 – МТСП, ФАР – Министерство на Финансите.

УПРАВЛЕНИЕ

За периода Януари 2008 – Юли 2009, Сдружение АИР БАНСКО се управлява от Управителен съвет в състав:
Александър Иванов Краваров – Председател на УС
Росен Йорданов Пашов – член на УС
Ивайло Борисов Ръхов – член на УС
Представлява се еднолично от Председателя
За периода Юли 2009 – до днес, Сдружение АИР БАНСКО се управлява от Управителен съвет в състав:
Георги Митев Цветков – Председател на УС
Никола Атанасов Шущарков – член на УС
Росен Йорданов Пашов – член на УС
Представлява се от Георги Митев Цветков и Росен Йорданов Пашов – заедно или поотделно.